KVK

Kişisel Verilerin Korunması

Palas Alaçatı-Hakan ÜSTÜNDAĞ Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Palas Alaçatı-Hakan ÜSTÜNDAĞ olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının Amacı

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri;

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Konusu

Elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek, müşteri memnuniyetini ölçmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini alacağınız ürün veya hizmetleri yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz aktarılabilecektir. Şirket bünyesinde bulunan tüm paylaşılan bilgileriniz, ilgili mevzuat çerçevesinde ve size ihtiyacınız olan ve talep ettiğiniz ürünü sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Şirket sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklanmakta ve bu amaçlarla kullanılmaktadır. Ayrıca, şirket müşteri memnuniyetini ölçmek üzere müşterileriyle bağlantıya geçebilmektedir. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ya da kuruluşlar: Ana hissedarımız, doğrudan ve/veya dolaylı yurtiçi ya da yurtdışı iştiraklerimiz ve işletmelerimizdir. Sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile işlenebilmekte ve toplanabilmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması ve Denetim Yükümlülüğü

Kişisel Veri Sorumlusu Şirket olarak veri güvenliğinin sağlanması konusunda azami dikkat ve özeni göstermekte olup, bu kapsamda KVK Kanunu’nun 12. Maddesi uyarınca kendi kurum veya kuruluşlarında Kanuna uygun hareket edilmesini sağlamak amacıyla veri güvenliğini sağlamaya yönelik aşağıda belirtilen hususlar ile birlikte gerekli tedbirler alınmaktadır.

Şirket;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını temin eder.

Kişisel Veri Sahibinin Haklarının Gözetilmesi

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları;

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile 11061 SOKAK NO:11/1 ALAÇATI MAH. ÇEŞME-İZMİR adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. KVK Kanunu’nun 13. Maddesi çerçevesinde yapılabilecek başvuruya ilişkin ilgili forma ulaşmak için tıklayınız.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

PALAS ALACATI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Doküman No

PLSALA-SYS-02

İlk Yayım Tarihi

04.10.2023

Revizyon No

00

Revizyon Tarihi

00.00.0000

* Sürdürülebilirliği otelimizin kültürü haline getirmek, başta çalışanlarımız ve misafirlerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın katılım ve katkısını almak,

* Faaliyet alanımız ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uygun hareket etmek,

* Doğal ve kültürel mirası korumak, tanıtmak,

*Çalışanlarımız arasında ayrım gözetmeden her birinin gelişimini desteklemek; ücretlendirme, istihdam başta olmak üzere her alanda etik ilkeler çerçevesinde hareket etmek,

* Misafir memnuniyetine öncelik vermek, misafirlerden gelen tüm geri bildirimleri kayıt altına alıp dikkate alarak sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak, uygunsuzlukların tekrarlanmasını önlemek,

*Ürün ve hizmet satın alırken yerel tedarikçilere öncelik vermek,

* Verimli ve çevreye duyarlı satın alma yapmak, adil ticareti benimsemek,

*Su ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak su ve enerji performansımızı sürekli iyileştirmek,

*Atıklarımızı ayırıp atık miktarımızı azaltarak doğaya zararsız hale getirmek,

*Sürdürülebilirlik uygulamalarımızı şeffaflık içinde tüm paydaşlarımızla düzenli olarak paylaşmak,

*Sürdürülebilirlik performansımızı sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmektir.

PALAS ALAÇATI OTEL YÖNETİMİ


Otelimiz şu an için engellilere yönelik hizmet sağlayamamaktadır.Tesis şartlarımızı en kısa zamanda iyileştirme yaparak engelli misafirlerimize hizmet sunmaya başlayacağız.

Adult
- 2 +
Child
- 0 +